Visjon

Solsikken Barnehage -

et godt sted å være

et godt sted å lære!


Hovedmål

Solsikken Barnehage har som hovedmål at vi skal møte alle barn med respekt og omsorg. Vi vil at barna skal få anerkjennelse for den de er. Vårt mål er at alle barna (og foreldre og personalet) skal føle trivsel, tilhørighet, tillit og trygghet.

I Solsikken er vi opptatt av:

  • At barn, foreldre og personale skal føle tilhørighet, at de er en del av et fellesskap.

  • At barn skal få utvikle seg i sitt eget tempo, spesielt tilrettelagt i tilnærmet aldershomogene grupper. Barna skal oppleve tilrettelagte aktiviteter ut fra sitt utviklingsnivå og oppleve mestring.

  • At grunnleggende verdier som å trives, føle tillit og trygghet må være på plass som et grunnlag for læring og utfoldelse i det sosiale fellesskapet.

  • At barna skal oppleve mye glede og humor hver dag!

  • At alle barn skal føle at de er blitt ”sett” hver dag!

  • At måten vi møter barn på skal være preget av at barna føler anerkjennelse, omsorg og respekt, fordi barna utvikler seg og lærer gjennom samspill med omgivelsene. Derfor er det viktig at dette samspillet er positivt og fullt av gode opplevelser.

I Solsikken barnehage har vi fra høsten 2019 laget årsplanen vår i to deler. Den første delen kaller vi "Vår grunnmur", og den er som tittelen sier en grundig gjennomgang av blant annet hva Solsikken barnehage er, våre verdier og våre mål. Dette er en 5-årsplan, som vil evalueres hvert år. Den andre delen av årsplanen vår er en kalenderdel, som alle foresatte får utdelt når barnet starter i barnehagen. Denne delen omhandler litt om tema det aktuelle barnehageåret og fornyes til hver høst. Her finner man litt om barnegruppene, aktuelle datoer for året, litt om årets tema, m.m. Den andre delen av årsplanen legges ikke ut på nett.